သ ပ က အထင က လ စ (12/21/2015)
သ ပ က အထင က လ စ စရ က င တ အစ မ တ က အ ပင လ ကမ တ က ဖ သလ virtual worldထ မ လ သ က မ ခင မင ဖ ပ တယ ...အစ မသက ဝ ဘယ သ ဘယ ဝ ဆ တ အ ပင မ မ မင မ တ ဖ ပ ဘ အစ မ ရ တ စ တ ဖတ ပ လ စ ရ က န ခင မင လ ခ တ ပ ...လ ဆ တ ၁၀၀%perfect မ ဖစ င ပ ဘ ဒ ပမယ ... ဖစ င ရင မန မ အမ သမ တ င က အစ မသက ဝတ လ အသ ဥ ဏ န စဥ စ ဆင ခင တတ တ အမ န အမ က ဝဖန ပ င ခ င တ က ယ က င တရ က င တ သ တ ဖစ စခ င ပ တယ ...က န ဒ က န မန က ရ လ က တ ဟ ...အ ရဝမ သ န ဒ င တ မန မ အမ သမ တ ဆ ပ တ ဂ ဏ ယ မ တ စ တ က င ပ ...တစ ယ က ယ က က အတင မ က လ ပ ခ င တ စ တ က င လ ဝမဟ တ ပ ဘ ...ဒ က န မန က င ဘယ သ က မ အက သ လ စ တ မဝင စခ င ပ ဘ ...(အစ မသက ဝ... ပ လ မလ တ တ ဘ န လမ မ တ ရင လ မ ခ မယ )

Ghofran - M3xB8KNE5ZZ
  • 1


  • Write a Review
    Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load new code